Adam Smith

economista e filósofo escocés

Adam Smith (1723-1790). Economista escocés.


  • "Cada individuo está sempre facendo esforzo en atopar o investimento máis lucrativo para o capital do que dispón [...] Por mor de orientar esta actividade de xeito que produza un máximo valor, él só procura seu único lucro, pero neste caso coma noutros, unha man invisible o achega a promover un obxectivo que non se atopaba nos seus propósitos iniciais [...] Perseguindo seu propio interese fomentará con frecuencia o da sociedade moito máis eficazmente que se o intentase fomentar de seu."

Fonte: A riqueza das nacións, Libro IV.

  • O consumo é o único fin e propósito de toda produción; e habería que atender o interese do produtor só na medida en que sexa preciso para promover o do consumidor.
Consumption is the sole end and purpose of all production; and the interest of the producer ought to be attended to, only so far as it may be necessary for promoting that of the consumer.
  • A riqueza das nacións
  • O goberno civil, na medida en que se institúe para a seguranza da propiedade, institúese na verdade para a defensa dos ricos frente aos pobres, ou dos que teñen algunha propiedade frente aos que non teñen nengunha.
Civil government, so far as it is instituted for the security of property, is in reality instituted for the defense of the rich against the poor, or of those who have some property against those who have none at all.
  • A riqueza das nacións
  • O home que simplemente se abstén de violar a persoa, ou a propiedade ou a reputación dos seus viciños, ten sen dúbida moi pouco mérito positivo. Cumpre, porén, todas as regras do que curiosamente se chama xustiza, e fai todo o que os seus iguais poden obrigar a facer con propiedade, ou o polo que o poden castigar por non facer. Podemos con frecuencia cumprir todas as regras da xustiza sentándonos e non facendo nada.
The man who barely abstains from violating either the person, or the estate, or the reputation of his neighbours, has surely very little positive merit. He fulfils, however, all the rules of what is peculiarly called justice, and does every thing which his equals can with propriety force him to do, or which they can punish him for not doing. We may often fulfil all the rules of justice by sitting still and doing nothing.
  • Teoría dos sentimentos morais
  • De tratares unha situación como asunto de vida ou morte, morrerás moitas veces.
  • As persoas do mesmo oficio raramente se atopan, sexa na alegría ou na diversión, pero de acontecer, a conversa remata en conspiración contra o público, ou nun artificio para facer subir os prezos.
  • A ciencia é o gran antídoto contra o veleno do entusiasmo e a superstición.