Concepción Arenal

diplomada en dereito, xornalista, poeta e autora dramática galega
Este artigo ou sección precisa de máis fontes ou referencias que aparezan nunha publicación acreditada que poidan verificar o seu contido, como libros de texto ou outras publicacións especializadas no tema. Por favor, axude mellorando este artigo.

Concepción Arenal, escritora. (Ferrol, 1820-Vigo, 1893)


  • A dor cando non se volve un verdugo, é un grande mestre.
  • As malas leis acharán sempre, e contribuirán a formar, homes peores que elas, encargados de executalas.
  • Abride escolas e pecharán cárceres.
  • O home que se ergue é aínda máis grande que o que non caeu.
  • Non é tan culpable o que descoñece un deber coma o que o acepta e o pisa.
  • Cando a culpa é de todos, a culpa é de ninguén.
  • O amor vive máis do que dá que do que recibe.
  • Hai un camiño seguro para chegar a todo corazón: o amor.