E.W. Dijkstra.

Dijkstra (2002)

  • The use of COBOL cripples the mind; its teaching should therefore be regarded as a criminal offense.
    • Usar COBOL paraliza a mente; é por iso que ensinalo debería considerarse unha ofensa criminal.