Estatuto de Galicia de 1936

texto lexislativo de Galicia

O Estatuto de Galicia de 1936 foi un estatuto de autonomía, apoiado maioritariamente en referendo o 28 de xuño, pero que non chegou a ser aprobado en Cortes, e tan só foi admitido a trámite, por mor da Guerra Civil española e tamén debido a que Galicia foi territorio en poder dos sublevados dende o inicio da contenda.

Estatuto de Galicia de 1936
Estatuto de Galicia de 1936
Estatuto de Galicia de 1936
Véxase tamén...
Artigo na Galipedia
Multimedia en Wikimedia Commons
Textos en Galifontes

TÍTULO I

editar
PRELIMINAR


    Artigo 1.º     Galicia organízase como rexión autónoma no Estado español, consonte a Constitución da República e o presente Estatuto.

    O seu territorio é o dos municipios comprendidos dentro dos actuais límites administrativos das catro provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.


    Art. 2.º     Poderá agregarse a Galicia calquera territorio limítrofe de características históricas, culturais, económicas e xeográficas análogas, mediante os requisitos que as leis xerais establezan.


    Art. 3.º     Para os efectos deste Estatuto, consideraranse galegos: os que o sexan por natureza e non adquirisen veciñanza administrativa noutro territorio da República, e os demais españois que gañen veciñanza en Galicia.

    Os dereitos individuais serán en Galicia os definidos pola Constitución da República.

    Os españois non comprendidos no primeiro parágrafo deste artigo, terán en Galicia iguais dereitos que os que teñan os galegos no resto do territorio español.


    Art. 4.º     Serán idiomas oficiais en Galicia, o castelán e o galego; pero nas relacións oficiais da Rexión con autoridades doutras Rexións e coas do Estado, usarase sempre o castelán.

    Todo escrito que se presente a Tribunais e Autoridades redactado en galego, será reproducido en castelán cando o pida a parte interesada; e farase o mesmo en canto a resolucións e notificacións de todas clases.

    As copias de documentos redactados en lingua rexional, que os fedatarios expidan en castelán, ben por instancia de parte ou ben porque produzan efectos fóra de Galicia, deberán conter tamén o texto galego.

    Os funcionarios que se designen para actuar na Rexión deberán acreditar coñecemento da lingua galega.