Jim McCarthy

Jim McCarthy.


  • You can’t have great software without a great team, and most software teams behave like dysfunctional families.
    • Non podes ter un gran software sen un gran equipo, e a meirande parte dos equipos de software compórtanse como familias con problemas.