Informática

máquina que realiza cálculos e controla operacións expresadas en termos lóxicos e numéricos
 • Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to build bigger and better idiots. So far, the universe is winning.
  • A programación a día de hoxe consiste nunha carreira entre os enxeñeiros de software, procurando desenvolver maiores e mellores programas a proba de idiotas, e o universo, procurando construír maiores e mellores idiotas. De momento, vai gañando o universo.
  • Rick Cook.
 • Lisp isn't a language, it's a building material.
  • Lips non é unha linguaxe, é material de construción.
  • Alan Kay.
 • Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen.
  • Camiñar sobre as augas e desenvolver software a partires dunha especificación é doado, sempre que ambas as dúas estean conxeladas.
  • Edward V. Berard.
 • They don't make bugs like Bunny anymore.
 • A programming language is low level when its programs require attention to the irrelevant.
  • As linguaxes de programación son de baixo nivel cando nos programas hai que prestar atención ás cousas irrelevantes.
  • Alan J. Perlis.
 • A C program is like a fast dance on a newly waxed dance floor by people carrying razors.
  • Un programa en C é como un baile rápido nunha pista que acaban de encerar efectuado por xente con coitelas.
  • Waldi Ravens.
 • I have always wished for my computer to be as easy to use as my telephone; my wish has come true because I can no longer figure out how to use my telephone.
  • Sempre soñei co día en que o computador fose tan doado de utilizar coma o teléfono. E ese soño cumpriuse, xa non dou entendido como funciona o teléfono.
  • Bjarne Stroustrup.
 • Computer science education cannot make anybody an expert programmer any more than studying brushes and pigment can make somebody an expert painter.
  • O estudo da informática non pode converter a ninguén nun experto programador máis do que o estudo dos pinceis e os pigmentos pode converter a ninguén nun experto pintor.
  • Eric S. Raymond
 • I think Microsoft named .Net so it wouldn’t show up in a Unix directory listing.
 • Considering the current sad state of our computer programs, software development is clearly still a black art, and cannot yet be called an engineering discipline.
  • Tendo en conta o penoso estado dos nosos programas informáticos, está claro que o desenvolvemento de software segue a ser aínda unha arte negra, e non pode ser considerado unha enxeñaría.
  • Bill Clinton.
 • The use of COBOL cripples the mind; its teaching should therefore be regarded as a criminal offense.
  • Usar COBOL paraliza a mente; é por iso que ensinalo debería considerarse unha ofensa criminal.
  • E.W. Dijkstra
 • For a long time it puzzled me how something so expensive, so leading edge, could be so useless. And then it occurred to me that a computer is a stupid machine with the ability to do incredibly smart things, while computer programmers are smart people with the ability to do incredibly stupid things. They are, in short, a perfect match.
  • Durante moito tempo non entendín como algo tan caro e innovador podía ser tan inútil. Entón ocorréuseme que os computadores son máquinas estúpidas coa capacidade para facer cousas asombrosamente intelixentes, mentres que os programadores son xente intelixente coa capacidade para facer cousas asombrosamente estúpidas.
  • Bill Bryson.
 • When someone says: 'I want a programming language in which I need only say what I wish done', give him a lollipop.
  • Se escoitades a alguén dicir «quero unha linguaxe de programación na que só teña que dicir o que quero que faga», dádelle un caramelo.
  • Alan J. Perlis.
 • Python's a drop-in replacement for BASIC in the sense that Optimus Prime is a drop-in replacement for a truck.
 • Talk is cheap. Show me the code.
 • C is quirky, flawed, and an enormous success.
 • You can’t have great software without a great team, and most software teams behave like dysfunctional families.
  • Non podes ter un gran software sen un gran equipo, e a meirande parte dos equipos de software compórtanse como familias con problemas.
  • Jim McCarthy.
 • PHP is a minor evil perpetrated and created by incompetent amateurs, whereas Perl is a great and insidious evil, perpetrated by skilled but perverted professionals.
  • PHP é un mal menor perpetrado e creado por aprendices incompetentes, mentres que Perl é un enorme mal perpetrado por profesionais moi hábiles pero pervertidos.
  • Jon Ribbens.
 • Perl – The only language that looks the same before and after RSA encryption.
 • It is easier to port a shell than a shell script.
  • É máis doado portar unha consola que un guión de consola.
  • Larry Wall.
 • I invented the term 'Object-Oriented', and I can tell you I did not have C++ in mind.
  • Eu inventei o termo “orientado a obxectos”, e podo asegurarche que non estaba pensando en C++.
  • Alan Kay.
 • I don't care if it works on your machine! We are not shipping your machine!
  • Non me importa que non che funcione no teu computador! Non somos nós quen o vendemos!
  • Vidiu Platon.
 • Sometimes it pays to stay in bed on Monday, rather than spending the rest of the week debugging Monday's code.
  • Ás veces paga a pena quedar en cama o luns, que non pasar o resto da semana depurando o código dese día.
  • Christopher Thompson.
 • Measuring programming progress by lines of code is like measuring aircraft building progress by weight.
  • Medir o progreso dos programas polas liñas de código é como medir o progreso na construción dun avión polo peso.
  • Bill Gates.
 • Debugging is twice as hard as writing the code in the first place. Therefore, if you write the code as cleverly as possible, you are, by definition, not smart enough to debug it.
  • Depurar un código é o dobre de difícil que codificalo a primeira vez. Entón, se escribes o código o mellor posible non es, por definición, intelixente abondo para depuralo.
  • Brian W. Kernighan.
 • Most of you are familiar with the virtues of a programmer. There are three, of course: laziness, impatience, and hubris.
  • Case todos estades familiarizados coas virtudes do programador. Son tres: pereza, impaciencia e arrogancia.
  • Larry Wall.
 • Most software today is very much like an Egyptian pyramid with millions of bricks piled on top of each other, with no structural integrity, but just done by brute force and thousands of slaves.
  • A maior parte do software a día de hoxe aseméllase moito a unha pirámide exipcia, con millóns de lousas amoreadas unhas sobre outras, sen ningún tipo de integridade estrutural, feitos simplemente por forza bruta e con miles de escravos.
  • Alan Kay.
 • The trouble with programmers is that you can never tell what a programmer is doing until it’s too late.
  • O problema cos programadores é que non podes saber o que están a facer ata que xa é tarde de máis.
  • Seymour Cray.
 • Most good programmers do programming not because they expect to get paid or get adulation by the public, but because it is fun to program.
  • A meirande parte dos programadores programan non porque esperen que lles paguen ou facerse famosos, senón porque o pasan ben facéndoo.
  • Linus Torvalds.
 • Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
  • Codifica sempre como se o tipo que acabará mantendo o código fose un psicópata violento que sabe onde vives.
  • Martin Golding.
 1. A palabra bugs emprégase en inglés, concretamente na informática, para referirse aos erros de programación.
 
wikipedia
Vexa o artigo da Wikipedia acerca de informática